Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

Bakgrund till Östersjöpositionen

Sveriges Redareförening har som första redareförening i Europa ställt sig bakom EU-kommissionens vision om en europeisk sjöfart utan utsläpp och avfall. Sveriges Redareförening har nu samlat medlemmarna under en gemensam Östersjöposition. Östersjöpositionen är ett avstamp i arbetet att uppnå visionen, ett arbete som egentligen har pågått under många år.

Östersjön står inför stora utmaningar på miljöområdet. Antalet sjötransporter i Östersjön ökar, inte minst antalet oljetransporter från finska viken. All sjöfart som bedrivs i Östersjön måste vara säker och ske med hänsyn till miljön. I Östersjöpositionen visas några av de goda exempel på lösningar som finns inom sjöfartsnäringen redan idag.

– Den svenska sjöfartsnäringen har i ett internationellt perspektiv kommit långt i säkerhets- och miljöarbetet och varit föregångare och drivande i många frågor. Svenska redare har gjort en rad frivilliga investeringar under årens lopp. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning. Vi anser att ökad välfärd och tillväxt, och därmed ökat behov av sjötransporter, går att kombinera med en minskad miljöpåverkan. Östersjöpositionen är ett avstamp i det fortsatta arbetet att nu uppnå visionen, säger Håkan Friberg, VD Sveriges Redareförening.

Vision
Sveriges Redareförening har antagit EU-kommissionens vision om en europeisk sjöfart utan utsläpp och avfall.

Mål
Sveriges Redareförenings avdelning för miljöfrågor, Arena Miljö, har ett övergripande mål för sina aktiviteter: Mer gods på svensk köl. För att uppnå detta har två delmål formulerats; full neutralitet gentemot andra sjöfartsnationer inom EU och en ökad neutralitet gentemot de andra trafikslagen.

Grundläggande principer
Det råder nog ingen tvekan om att sjöfarten är ett energieffektivt sätt att transportera gods. Sjöfartens miljöpåverkan utslaget på den godsmängd som transporteras är liten. Samtidigt råder det nog heller ingen tvekan om kopplingen mellan olika regioners tillväxt/välfärd och behovet av sjötransporter. Cirka 90 procent av varorna till och från Europa transporteras med fartyg. Utan sjöfart blir det heller ingen tillväxt eller välfärd. Även om miljöarbetet har intensifierats under senare år, finns mycket kvar att göra för att reducera sjöfartens miljöpåverkan. Sjöfarten har en hemläxa!

Miljöarbetet inom sjöfarten uppfattas ibland som trögt. En förklaring till detta är att sjöfarten troligen är den mest internationella av alla branscher. Ett fartyg kan ägas genom ett land, befraktas av ett annat, bemannas genom ett tredje och gå i trafik mellan ytterligare två eller fler länder. Att lagstifta på nationell eller regional nivå riskerar antingen att snedvrida konkurrensen för kunden eller för berörd redare. Och ännu värre blir det om en särregel påverkar ett lands fartyg men inte det land som konkurrenten har sitt fartyg registrerat i. Då uppstår en situation där trafiken kvarstår men med oönskad miljöeffekt, samtidigt som en osund konkurrenssituation har skapats. Sjöfartsfrågor är internationella frågor och kräver internationella lösningar. Innan nya regler föreslås ska en konsekvensanalys genomföras – förslagsvis enligt den riskmodell som IMO rekommenderar (Formal Safety Assessment, FSA).

En annan viktig grundläggande princip är att regler ska vara marknads- och målstyrda samt baseras på och främja forskning och utveckling.

Transportslagen kompletterar varandra och ska utnyttjas där de är mest effektiva. Sjöfarten är en hörnpelare i internationell handel, men kan användas betydligt mer för att uppnå klimatsmarta logistiklösningar för transporter inom Europa och i synnerhet inom Sverige.

Svensk sjöfart har kommit mycket långt i miljöarbetet och varit föregångare i många frågor. Svenska redare har redan gjort flera frivilliga miljöinvesteringar. Ett ökat miljöfokus är en konkurrensfördel för svenska redare.

Agenda
Då både sjöfart och miljö är komplexa områden kan det finnas behov av en fast struktur för miljöarbetet. Med utgångspunkt från vision, mål och grundläggande principer, beskriver Sveriges Redareförening därför Arena Miljö enligt modellen här bredvid. Sjöfarten påverkar inte bara miljön i luft och vatten, utan också till exempel i samband med att fartyg byggs och skrotas.

agendan_webb

Här hittar du Östersjöpositionen i sin helhet: Östersjöpositionen (pdf)

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window