Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

stenaline_webb1

Stena Lines färjor
får ström från land

Om ett fartyg ansluts till det vanliga elnätet i land kan dess egna dieselmotorer stängas av när fartyget ligger till kaj. Stena Line har eller kommer att installera landanslutning för sina färjor i Göteborg.

Vad säger forskarna?
Emissioner från sjöfarten innehåller främst koldioxid (CO2), kväveoxid (NOX), svaveldioxid (SO2) och partiklar (PM). CO2 är en växthusgas. NOX bidrar till försurning, övergödning och bildandet av marknära ozon. SO2 bidrar till försurning av mark och sjöar. Partiklar bildas på olika sätt och har visat sig medföra stora risker för människors hälsa. Sjöfarten står för närvarande för 3–5 procent av världens totala CO2-utsläpp.
www.lighthouse.nu


Stena Line
Stena Line trafikerar 14 hamnar med 18 fartyg i den skandinaviska verksamheten. Totalt i Stena Lines verksamhet finns 27 hamnar som trafikeras av 36 fartyg.
www.stenaline.com

Redan idag stänger mer än hälften av Stena Lines passagerarfärjor av sina hjälpmaskiner under hamnuppehållen i Göteborg. Istället kopplar de in sig på elnätet i land. På så sätt minimeras utsläppen till luften samtidigt som störande buller och rök från fartygen försvinner.

Krävs anpassning
Tanken är att på sikt landansluta majoriteten av Stena Lines fartyg i skandinavisk trafik, som ett led i företagets miljöarbete. Målet är att installation av landanslutning vara genomfört i alla Stena Lines hamnar i Skandinavien under 2010–2011. För att fartygen ska få landström krävs anpassning både iland och ombord.

Bland annat behövs en kopplingsstation på fartyget, brytare på kajen och dragning av högspänningsledningar. Totalt handlar det om en investering på mellan 75 och 100 miljoner kronor för Stena Line.

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window