Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

port_tuapse_vtmis_control_center_webbjpg

Säkrare sjöfart med övervakning

Med fler trafiksepareringar och en aktiv trafikövervakning – en VTS Baltic – i Östersjön minskar risken för olyckor, anser Sveriges Redareförening.

Vad säger forskarna?
En oljekatastrof i Östersjön får stora effekter på miljön. Bland de akuta effekterna märks toxiska skador på djurlivet såväl som syrebrist och minskad ljusgenomsläpplighet i vattnet eftersom oljan lägger sig som ett lock på vattenytan. Små oljeutsläpp – oavsiktliga eller avsiktliga – påverkar också miljön eftersom de leder till en konstant tillförsel av polyaromatiska kolväten. Antalet småutsläpp är fortsatt stort och ger bland annat kroniska skador inklusive ärftliga DNA-förändringar på bottenlevande organismer som sjöborrar och kräftdjur.
www.lighthouse.nu


Transas
Transas utvecklar och tillhandahåller mjukvara, integrerade lösningar och hårdvaruteknologi till den maritima industrin. Bland företagets produkter finns bland annat elektroniska sjökort, övningssimulatorer och VTS-system.
www.transas.se

Den ökade trafiken i Östersjön innebär fler fartyg – vilket i sin tur ökar sannolikheten för att en olycka förr eller senare kommer att inträffa. Idag finns 19 trafiksepareringar i Östersjön. Sveriges Redareförening anser att införandet av fler trafiksepareringar skulle minska risken för olyckor i Östersjön.

Ökar sjösäkerheten
Sveriges Redareförening är dessutom av uppfattningen att en aktiv trafikövervakning ökar sjösäkerheten. Både trafiksepareringar och aktiv trafikövervakning anses vara kostnadseffektiva åtgärder. En VTS Baltic skulle kunna placeras vid någon av de befintliga centraler som redan finns i området runt Östersjön.

Aktiv trafikövervakning kan baseras i första hand på redan befintlig AIS-teknik. Majoriteten av de fartyg som trafikerar Östersjön har idag AIS-teknik ombord. Uppgifter om fartygen – namn, position, fart med mera – syns då för andra fartyg och i land.

Utrustning som behövs för trafikövervakning tillhandahålls av flera olika företag. Ett av dessa är Transas, som levererat utrustning till trafikövervakningen i Finska Viken.

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window