Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

gotlandsbolaget_webb1

Gasdrivna färjor ska
trafikera Gotland

Naturgas/biogas klassas som ett av dagens renaste bränslen. Som ett led i sitt utvecklings- och miljöarbete planerar Gotlandsbolaget att på sikt låta hela sin färjeflotta övergå till gasdrift. Detta i avvaktan att på sikt helt kunna frångå kolväten som bränsle och därmed få en helt utsläppsfri drift.

Vad säger forskarna?
Emissioner från sjöfarten innehåller främst koldioxid (CO2, kväveoxid (NOX), svaveldioxid (SO2) och partiklar (PM). CO2 är en växthusgas. NOX bidrar till försurning, övergödning och bildandet av marknära ozon. SO2 bidrar till försurning av mark och sjöar. Partiklar bildas på olika sätt och har visat sig medföra stora risker för människors hälsa. Sjöfarten står för närvarande för 3–5 procent av världens totala CO2-utsläpp. Cirka 13 procent av nedfallet av NOx i Östersjön kommer från sjöfarten, enligt uppgifter från Naturvårdsverket.
www.lighthouse.nu


Gotlandsbolaget
Gotlandsbolaget grundades 1865 och har med en kort periods uppehåll drivit trafiken mellan Gotland och fastlandet sedan dess. Bolaget äger och förvaltar fartyg inom färje-, ro-ro- och produkttankområdena. Sin spetskompetens har bolaget inom utveckling och drift av avancerade sjötransportsystem för passagerare och fordon.
www.gotlandsbolaget.se

Framdrivning med naturgas/biogas tar nästan helt bort partiklar och svaveloxider från fartygets utsläpp till luften. Utsläpp av kväveoxider reduceras med cirka 80 procent och koldioxidutsläpp med cirka 20 procent. Biogas är dessutom förnyelsebar energi där utsläpp av koldioxid neutraliseras och tas upp av växter och djur som i sin tur producerar biogasen.

Gotlandsbolagets vill i samarbete med Gotlands kommun och gotländska aktörer vara en del av utvecklingen av gotländsk biogasproduktion så att färjetrafiken till och från ön kan drivas med gotländsk biogas. Före år 2020 ska rederiets alla fartyg som trafikerar Gotland ha gått över till gasdrift. Det tekniska förarbetet är redan gjort. Nya fartyg som byggs kommer att ha gas som sin huvudsakliga framdrivningskälla.

Emissioner från sjöfarten innehåller främst koldioxid (CO2, kväveoxid (NOX), svaveldioxid (SO2) och partiklar (PM). CO2 är en växthusgas. NOX bidrar till försurning, övergödning och bildandet av marknära ozon. SO2 bidrar till försurning av mark och sjöar. Partiklar bildas på olika sätt och har visat sig medföra stora risker för människors hälsa. Sjöfarten står för närvarande för 3–5 procent av världens totala CO2-utsläpp. Cirka 13 procent av nedfallet av NOx i Östersjön kommer från sjöfarten, enligt uppgifter från Naturvårdsverket.

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window