Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

nollvision_webb2

Nollvision om utsläpp i Östersjön

Det ska vara enkelt att lämna i land avfall med mera från fartyg, anser Sveriges Redareförening. Då minskar sannolikheten för utsläpp i Östersjön avsevärt.

Vad säger forskarna?
Sjöfartens miljöpåverkan på Östersjön kan delas in i följande områden: oljeutsläpp, orenat ballastvatten, giftiga båtbottenfärger, utsläpp av svart-, grå- och länsvatten samt avfallsdumpning. Effekterna är bland annat störningar av naturliga ekosystem, övergödning och att organismer får i sig giftiga ämnen eller plastskräp. Östersjöns ytvatten innehåller idag tre gånger så höga halter av olja som ytvattnet i Nordatlanten. Sjöfarten står för cirka 0,05 procent av den vattenburna tillförseln av kväve och 0,5 procent av fosfortillförseln i Östersjön.
www.lighthouse.nu


Sveriges Redareförening
Sveriges Redareförening är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar svenska rederier med verksamhet över hela världen. SRF:s övergripande och viktigaste uppgift är att skapa så goda konkurrensvillkor som möjligt för svenska rederier.
www.sweship.se

Sveriges Redareförening har en nollvision om utsläpp i Östersjön. För att detta ska bli verklighet måste sjöfarten dock få hjälp av främst hamnar och myndigheter. Om avfall i dess olika former, svart- och gråvatten samt spillolja på ett kommersiellt och praktiskt acceptabelt sätt kan omhändertas när fartyget ligger till kaj minskar risken för oavsiktliga eller avsiktliga utsläpp i Östersjön.

Sveriges Redareförening arbetar för att få till stånd en trepartsöverenskommelse med Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket angående avfallshantering med mera i hamnar. Samma tre aktörer har tidigare genomfört två trepartsöverenskommelser. Den första gällde miljödifferentierade farledsavgifter och den andra att öka nyttjandet av landström.

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window