Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

stenabmax_webb1

Kvalitetsfartyg specialkonstruerat för Östersjön

Säkerheten är viktig när olja ska transporteras över haven. Alla fartyg i Stenas MAX-koncept är byggda för att hålla maximal säkerhet. Stena B-MAX är designad speciellt för transporter i Östersjön.

Vad säger forskarna?
En oljekatastrof i Östersjön får stora effekter på miljön. Bland de akuta effekterna märks toxiska skador på djurlivet såväl som syrebrist och minskad ljusgenomsläpplighet i vattnet eftersom oljan lägger sig som ett lock på vattenytan. Små oljeutsläpp – oavsiktliga eller avsiktliga – påverkar också miljön eftersom de leder till en konstant tillförsel av polyaromatiska kolväten. Antalet småutsläpp är fortsatt stort och ger bland annat kroniska skador inklusive ärftliga DNA-förändringar på bottenlevande organismer som sjöborrar och kräftdjur.
www.lighthouse.nu


Stena Bulk
Stena Bulk är ett ledande internationellt tankrederi med en flotta på cirka 70 fartyg. Huvudkontoret finns i Göteborg.
www.stenabulk.com

Fartygstypen Stena B-MAX är en isklassad råoljetanker som utvecklats speciellt för förhållandena i Östersjön. Namnet står för Baltic Max och fartygstypen är byggd för att på ett säkert sätt transportera råolja från ryska hamnar.

Tillräckligt grundgående för danska sund
Stena B-MAX är med sina nära 270 000 dwt betydligt större än de fartyg som tidigare trafikerat området och samtidigt tillräckligt grundgående för att kunna passera de danska sunden. Fartygstypens storlek gör att antalet resor minskar och att transportkostnaden per fat olja blir lägre.

– Trafiken i Östersjön blir allt tätare och som en av de ledande operatörerna i vårt känsliga innanhav är det Stena Bulks ansvar att hantera oljetransporter på bästa tänkbara sätt. Därför har vi satsat på nya fartyg med teknik och kapacitet som möjliggör både säkrare och färre passager, säger Ulf G Ryder, vd för Stena Bulk.

I Stenas MAX-koncept finns sedan tidigare tre andra serier av fartyg: V-MAX, P-MAX och C-MAX. En femte fartygstyp, E-MAX, är under utveckling.

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window