Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

viking_line_webb

Viking Line använder slutet system

Viking Lines fartyg släpper inte ut något avfallsvatten i Östersjön. Sådant samlas i tankar ombord för att pumpas i land till reningsanläggningar när fartygen ligger vid kaj.

Vad säger forskarna?
Sjöfartens miljöpåverkan på Östersjön kan delas in i följande områden: oljeutsläpp, orenat ballastvatten, giftiga båtbottenfärger, utsläpp av svart-, grå- och länsvatten samt avfallsdumpning. Effekterna är bland annat störningar av naturliga ekosystem, övergödning och att organismer får i sig giftiga ämnen eller plastskräp. Östersjöns ytvatten innehåller idag tre gånger så höga halter av olja som ytvattnet i Nordatlanten. Sjöfarten står för cirka 0,05 procent av den vattenburna tillförseln av kväve.
www.lighthouse.nu


Viking Line
Viking Lines huvudinriktning är passagerarfärjor som trafikerar Östersjön. Företaget har sitt säte i Mariehamn på Åland. År 2009 firar Viking Line 50-årsjubileum.
Viking Line

På varje fartyg finns en tank där avfallsvatten från toaletter, duschar och handfat samlas. Även vatten från kök och städskrubbar hamnar i samlingstankarna som töms när fartygen är i hamn. Avfallsvattnet leds via avloppsnäten till reningsverk.

Viking Line har pumpat i land svartvattnet (från toaletter) sedan 1990 och gråvattnet (från handfat och duschar) sedan 1996.

Transporteras via länsbrunnar
Länsvattnet (oljeblandat spillvatten) från maskinrummen transporteras via länsbrunnar till länsvattentankar ombord. Efter att ha renats i länsvattenseparatorer samlas det i tankar. Det ombord rengjorda länsvattnet pumpas vidare i hamn för kommunal rening.

I Östersjön är det enligt internationella regler (MARPOL 73/78 Annex 1) tillåtet att släppa ut länsvatten med en oljehalt på högst 15 ppm. Viking Line gör inte detta alls. I stället tas såväl länsvatten som gråvatten och svartvatten om hand av de kommunala reningsanläggningarna i land.

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window