Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

wallenius_webb2

På Wallenius fartyg renas
ballastvattnet ombord

Orenat ballastvatten som flyttas mellan världshaven har blivit ett av dagens största miljöhot. En lösning på problemet är det svenska vattenreningssystemet PureBallast.

Vad säger forskarna?
Sjöfartens miljöpåverkan på Östersjön kan delas in i följande områden: oljeutsläpp, orenat ballastvatten, giftiga båtbottenfärger, utsläpp av svart-, grå- och länsvatten samt avfallsdumpning. Effekterna är bland annat störningar av naturliga ekosystem, övergödning och att organismer får i sig giftiga ämnen eller plastskräp. Östersjöns ytvatten innehåller idag tre gånger så höga halter av olja som ytvattnet i Nordatlanten. Sjöfarten står för cirka 0,05 procent av den vattenburna tillförseln av kväve och 0,5 procent av fosfortillförseln i Östersjön.
www.lighthouse.nu


Wallenius Water
Wallenius Water grundades 1996 och är ett miljöteknikföretag som har utvecklat en kemikaliefri metod för att rena vatten. Den patenterade metoden, Wallenius AOT, används idag för att rena allt från dricksvatten och vatten i kyltorn och växthus, till vatten i olika industriella processer och ballastvatten. Tekniken är effektiv, ekonomisk och ekologisk.
www.walleniuslines.com

Fartygstrafiken står idag för 90 procent av världens frakter och använder upp till fem miljarder ton ballastvatten om året, en siffra som beräknas kunna tredubblas inom tio till femton år. Med vattnet transporteras organismer som efter tömning växer till sig och riskerar att slå ut naturliga ekosystem. Ett exempel är kammaneten, ursprungligen från Amerikas västkust, som nu sprider sig explosionsartat i Östersjön. I Svarta Havet har den redan slagit ut stora delar av fisket.

Godkänt av IMO
Ombord på Wallenius fartyg används vattenreningssystemet PureBallast, en kemikaliefri metod för rening av ballastvatten som fått fullt godkännande av bland annat FN:s marina organ IMO (International Maritime Organization). PureBallast har utvecklats av miljöteknikbolaget Wallenius Water i samarbete med Alfa Laval som säljer det världen över. Hjärtat i systemet är Wallenius AOT som även kan användas för att rena dricksvatten. Tekniken bygger på naturens eget sätt att rena vatten och fungerar som en mikrobiologisk barriär mot exempelvis legionella.

IMO har lagt fast en konvention som kräver att handelsfartyg inför system för att hantera och rena ballastvatten. Konventionen träder dock inte i kraft förrän minst 30 stater som står för 35 procent av världshandelsflottan skrivit på. Sverige förväntas skriva under konventionen under 2009.

Wallenius har som mål att minska sin miljöpåverkan från ballastvatten i snabbare takt än vad IMO kräver. Från och med 2008 kommer alla rederiets nya fartyg att levereras med PureBallast-system. Målet är att alla rederiets fartyg ska ha PureBallast-system installerade senast år 2015.

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window